Ostrý 2019
 
AKTUÁLNĚ:
Je to tady! Při­hláš­ky na tábor jsou již k dis­po­zi­ci. Ne­vá­hej­te, ka­pa­ci­ta tá­bo­ra je jako vždy ome­ze­ná.
termín: ne 14. 7. - so 27. 7. 2019
Vy­pl­ně­nou a PO­DE­PSA­NOUpři­hláš­kumů­že­te ode­vzdat osob­ně ve škol­ní dru­ži­ně nebo škol­ní kan­týně v ZŠ Ja­ku­ba Ar­be­sa v Mostě paní Aleně Cieslo­vé, nebo na­ske­no­vat a ode­slat na email ve­se­ly.​h@​centrum.​cz.
Cenu po­by­tu tá­bo­ra lze hra­dit i z pro­střed­ků FKSP (fak­tu­ry vy­sta­vu­je­me pouze na zá­kla­dě pí­sem­né ob­jed­náv­ky za­měst­na­va­te­le s přes­ným tex­tem k fak­tu­ra­ci).
O TÁBOŘE:
pořadatel:
Mgr. Jan Veselý
ve spolupráci se 7. ZŠ Most
místo:
Osada Ostrý u Blatné, Jižní Čechy
mapy.cz
ubytování:
ve čtyřlůžkových chatičkách
stravování:
5x denně, pitný režim po celý den
kapacita:
max. 90 míst
O děti se budou po celou dobu po­by­tu sta­rat pro­fe­si­o­nál­ní pe­da­go­go­vé a zku­še­ní od­dí­lo­ví ve­dou­cí, které děti dobře znají ze školy nebo před­cho­zích tá­bo­rů. Přímo v tá­bo­ře je za­jiš­tě­no zdra­vot­nic­ké ošet­ře­ní.
Náš tábor je spíše spor­tov­ní­ho za­mě­ře­ní, děti čeká ce­lo­tá­bo­ro­vá hra, mí­čo­vé hry, tanec, tu­ris­ti­ka, hry v lese a okolí, kou­pá­ní, jízda na lo­dič­kách, ne­tra­dič­ní spor­tov­ní hry, střel­ba z luku a vzdu­cho­vých pušek. Vý­le­ty do okolí pěšky i au­to­bu­sem, vla­kem nebo lodí. V prů­bě­hu tá­bo­ra se děti zú­čast­ní i tra­dič­ních akcí: kar­ne­va­lu, pouti, dis­ko­ték, ba­ti­ko­vá­ní tri­ček, pro­mí­tá­ní filmů aj. Všech­ny ak­ti­vi­ty jsou při­mě­ře­né věku, psy­chic­kým i fy­zic­kým schop­nos­tem dětí.
ODDÍLY A VEDOUCÍ:
oddíloví vedoucí:
Vladimír Báča
Jana Černíčková
Kateřina Kluchová
Kateřina Kováčová
Dominik Onuščák
hlavní vedoucí: Jan Veselý
programový vedoucí: Vít Herzina
zdravotnice: Jana Zatloukalová
KONTAKTY:
Mgr. Jan Veselý
V. Nezvala 2494/7
434 01 Most
IČ: 86989332
číslo účtu: 2500547781/2010 Fio banka
mobil: 734 143 187
vesely.h@centrum.cz
 
adresa pro přihlášky:
Mgr. Jan Veselý
ZŠ J. Arbesa, Most
J. Arbesa 2454
434 01 Most
Obálku označte čitelně: Přihláška LDT Ostrý.
 
adresa tábora:
Dětský tábor Most
Chatová osada Ostrý
Blatenka
388 01 Blatná
KE STAŽENÍ:
FOTOGALERIE:
 
TÁBOROVÝ DENÍK:
1. den:
Tady se do­zví­te no­vin­ky z na­še­ho tá­bo­ro­vé­ho dob­ro­druž­ství. Zatím jsme ale ještě ani ne­vy­je­li...