tábör Ostrý 2019
 
 
 
TÁBOROVÝ DENÍK
1. den (neděle 14. 7.)
Ble­ble­ble! Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, lid­ská ver­be­ži!
Tak už nám to za­ča­lo, peklo se ote­vře­lo a vy­da­lo své první ta­jem­ství.
Cesta za pe­kel­nou brá­nou byla per­fekt­ní a vy­dláž­dě­ná, jak už to s cesta­mi do pekla bývá. Všich­ni do­ra­zi­li ve zdra­ví a spo­ko­je­ní. Po ve­če­ři se ale tá­bo­rem roz­leh­lo zlo­věst­né hu­če­ní.
Nebyl to nikdo jiný, než já, Belze­blb a s ním celá pe­kel­ná rada. In­fer­ni­ce, Ka­ču­la, Gar­gan­tu­la, Di­a­bo­lo a Ble­ko­ta. Už dvěs­těpa­de­sát let hle­da­jí strán­ky pe­kel­né knihy a dnes do­sta­li od vlád­ce pekel ul­ti­má­tum: buď je na­jdou do tři­nác­ti dnů, pro­pad­nou pe­kel­né smrti - a ta je už de­fi­ni­tiv­ní.
Na­štěs­tí jsme našli lid­ské po­moc­ní­ky a tuhle havěť sám Lu­ci­fer pro­mě­nil v čerty, byť zatím nej­niž­ší ka­te­go­rie - Čer­tí­ky Ber­tí­ky. A hned zítra se spo­leč­ně pus­tí­me do práce. Už se tě­ší­me! Peklu zdar! Belze­blb v.r.
 
2. den (pondělí 15. 7.)
Kouz­lo se po­da­ři­lo! Tak, jak Lu­ci­fer slí­bil, tak se i stalo a ráno se všich­ni pro­bu­di­li už ni­ko­li jako lid­ská ver­bež (tfuj­ta­jxl), ale jako praví ne­fal­šo­va­ní čerti. Co na tom, že jako Čer­tí­ci Ber­tí­ci, tedy čerti té nej­niž­ší ka­te­go­rie. Brzy budou mít všich­ni spous­tu pří­le­ži­tos­tí svoji kva­li­fi­ka­ci zvý­šit.
Hned po ná­stu­pu se všich­ni chtě­li pus­tit do hle­dá­ní pe­kel­né knihy hříchů, ale nic se nesmí uspě­chat. Během do­po­led­ne pro­ká­žou Čer­tí­ci Ber­tí­ci svoje schop­nos­ti a na je­jich zá­kla­dě budou roz­dě­le­ni do pe­kel­ných jed­no­tek, které budou pá­t­rat po knize každá zvlášť. Hod­no­tit se bude lec­cos - zruč­nost, rych­lost, síla, bys­trá hlava... Zkrát­ka všech­no tak, aby byly síly co nej­víc vy­rov­na­né.
Večer si všich­ni uží­va­li tá­bo­ro­vé­ho ži­vo­ta a mimo jiné vy­mýš­le­li to nej­lep­ší jméno pro svou pe­kel­nou jed­not­ku a také chys­ta­li bo­jo­vý po­křik, kte­rým pře­kva­pí a po­tě­ší sa­mot­né­ho vlád­ce pekel Lu­ci­fe­ra. Uvi­dí­me, jak se jim to po­da­ří.
A to je za celý den vše. Pře­je­me krás­nou dobrou noc a slad­ké pe­kel­né sny. Nám se ur­či­tě ne­vy­hnou. Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
3. den (úterý 16. 7.)
Hned po do­po­led­ním ná­stu­pu vy­slal Lu­ci­fer pe­kel­né jed­not­ky do lesa na­pro­ti ryb­ní­ku, aby pro­vě­řil je­jich zna­los­ti. Že je čert hlu­pák je po­vě­ra, kte­rou lidé (tfuj­ta­jxl) rádi udr­žu­jí. Není na ní ale ani za mák prav­dy. Abyćhom to do­ká­za­li, při­pra­vi­li jsme pro Čer­tí­ky Ber­tí­ky ná­roč­ný a ob­sáh­lý test. Spl­ni­li ho skvě­le a díky tomu pe­kel­ná jed­not­ka s ve­se­lým ná­zvem Smradla­ví ocás­ci po­stou­pi­li z čer­tí­ků Ber­tí­ků na čerty vyšší ka­te­go­rie - totiž Za­čou­ze­ni­ny. Peklo bla­ho­pře­je.
Vůbec už bylo na­ča­se před­sta­vit Lu­ci­fe­ro­vi pe­kel­né jed­not­ky. Máme jich cel­kem šest a jsou to:
 • Ble­ko­to­vi par­ťá­ci (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Vláďa Báča alias Ble­ko­ta)
 • Smradla­ví ocás­ci (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Káťa Klu­cho­vá alias Gar­gan­tu­la)
 • Černí hadi (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Do­mi­nik Onuš­čák alias Di­a­bo­lo)
 • Černá četa (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Petr Ko­nop­ka alias Ko­no­pi­kus)
 • Kach­ní ko­py­ta (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Káťa Ko­vá­čo­vá alias Ka­ču­la)
 • Oh­ni­vé stře­ly (je­jich čert 1. ka­te­go­rie je Jana Čer­níč­ko­vá alias In­fer­ni­ce)
Po obědě a ná­le­ži­tém od­po­čin­ku se čerti sešli ten­to­krát v od­dí­lech a za­há­ji­li Ďá­bel­ský pě­ti­boj. Pět úkolů, které musí každý oddíl spl­nit, ovšem ne na­jed­nou, ale v prů­bě­hu ce­lé­ho tá­bo­ra. Dnes na­pří­klad oddíl Do­mi­ni­ka Onuš­čá­ka do­stal za úkol při­pra­vit pro Lu­ci­fe­ra ně­ja­kou pe­kel­ně dobrou baštu. A tak si mohl vlád­ce pekel po­chut­nat na sen­zač­ním bram­bo­rá­ku. To si sa­mo­zřej­mě za­slou­ži­lo extra od­mě­nu v po­do­bě hro­mád­ky zlaťá­ků.
Večer se za­pnu­la pro všech­ny na chví­li čer­to­vi­ze a pro­gram byl fan­tas­tic­ký - po­hád­ka O šíp­ko­vé Rů­žen­ce v po­dá­ní Smradla­vých ocás­ků. Skli­di­li za­slou­že­ný po­tlesk a Lu­ci­fer byl nad­mí­ru spo­ko­jen. Po ve­čer­níč­ku šel pe­kel­ný kníže na kutě, ale ostat­ní čerti ještě vy­ra­zi­li za zá­ba­vou. Ve spor­ťár­ně se ro­ze­zně­la hudba první se­zna­mo­va­cí dis­ko­té­ky a hrálo se až do pří­pra­vy na ve­čer­ku. Pak už ale všich­ni spát!
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
4. den (středa 17. 7.)
Do­po­led­ne bylo jasné - roz­dat ně­ja­ké pe­kel­né zlato a zadat nové úkoly. A potom se s chutí pus­tit do je­jich pl­ně­ní. Na­pří­klad oddíl Káti Klu­cho­vé měl vy­pl­nit slo­žen­ku a po­slat ne­do­pla­tek za uhlí. Ne­by­lo to ale jako ob­vykle jen tak. Če­ka­la je vý­pra­va po lese, hle­dá­ní ob­ráz­ků a luš­tě­ní kódu, aby zjis­ti­li číslo účtu a výši ne­do­plat­ku. Na­ko­nec se jim to po­da­ři­lo (stej­ně jako všem ostat­ním od­dí­lům je­jich úkoly) a tak si za­slou­ží zla­tou od­mě­nu.
Ta se jim ná­ram­ně ho­di­la na konci po­led­ní­ho klidu. Po­pr­vé totiž ote­vře­lo Pe­kel­né bis­tro, ve kte­rém se dají Lu­ci­fe­ro­vy duká­ty utrá­cet. Bude ještě ote­vře­no ně­ko­li­krát, takže kdo neměl ještě dost peněz, nebo si ne­vy­bral, ur­či­tě ještě do­sta­ne pří­le­ži­tost.
Od­po­led­ne dalo peklo na chvil­ku pokoj a od­dí­lům se mohli vě­no­vat je­jich ve­dou­cí.
Večer se opět za­pnu­la Čer­to­vi­ze a ten­to­krát jsme se mohli po­dí­vat na Sně­hur­ku a tr­pas­lí­ka krát 7 v na­stu­do­vá­ní pe­kel­né jed­not­ky s ná­zvem Oh­ni­vé stře­ly. Při­je­la se také po­dí­vat vzác­ná ná­vště­va.
Z Fran­couz­ské­ho pekla při­jel známý ku­chař Po­lraj­chus, který vaří ve slav­ném ho­te­lu Belze­pupp. Po ve­čer­níč­ku uká­zal čer­tům svou nej­lep­ší spe­ci­a­li­tu - Ďá­bel­ský buřt­gu­láš. Všich­ni se za­po­ji­li jako kuchtí­ci a spo­leč­ně si při­pra­vi­li dru­hou ve­če­ři. Všem ná­ram­ně chut­na­lo a s pří­jem­ně plným bříš­kem šli spin­kat.
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
5. den (čtvrtek 18. 7.)
Další zprá­vy pro vás, lid­ská chát­ro (tfuj­ta­jxl). Hra­je­me bez pře­s­tá­ní, hra­je­me a pra­cu­je­me, pilně hle­dá­me listy naší ztra­ce­né knihy hříchů. Jsem si jistý, že se nám to na­ko­nec po­ve­de. Cesta bude ale ještě dlou­há a tr­ni­tá.
Do­po­led­ne nám Lu­ci­fer roz­dě­lil další úkoly z Ďá­bel­ské­ho pě­ti­bo­je.
Tak abys­te vě­dě­li - oddíl pod ve­de­ním čerta 1. ka­te­go­rie Káti Ko­vá­čo­vé hle­da­li ztra­ce­né ko­rá­le sa­mot­né­ho Lu­ci­fe­ra a pl­ni­li pe­kel­ně slo­ži­té ú­ko­ly během pu­to­vá­ní, na jehož konci če­ka­la zlatá od­mě­na.
Od­po­led­ne pro­běh­la bez­va hra Z pekla štěs­tí. Nej­víc to­ho pe­kel­né­ho štěs­tíč­ka stá­lo při pe­kel­né jed­not­ce Čer­ní ha­di a tu­díž jsou od zí­třka už Za­čou­ze­ni­ny. Peklo bla­ho­pře­je.
Ve­čer­ní Čer­to­vi­ze dnes opět vy­sí­la­la a ten­to­krát to oprav­du stálo za to. Po­hád­ka O třech pra­sát­kách ne­mě­la chybu a Lu­ci­fer zla­tem ne­šet­řil. Po ve­čer­níč­ku se ale ještě spát nešlo. Čerti od­lo­žiĺi rohy a až do ve­čer­ky si uží­va­li svých ve­dou­cích a lid­ských (tfuj­ta­jxl) ka­ma­rá­dů.
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
6. den (pátek 19. 7.)
Peklo se ote­vře­lo a všich­ni čerti se vy­hr­nu­li do lid­ské­ho (tfuj­ta­jxl) světa. Ne­bu­dou se ale přece tr­má­cet pěšky, ani na koze ne­po­je­dou, jak bý­va­lo kdysi zvy­kem, sedli do pe­kel­né­ho vy­ná­le­zu zva­né­ho au­to­bus a ne­cha­li se od­vézt do Písku.
Tam je totiž tolik zá­ba­vy, že čert ani neví, kam dřív pliv­nout. Na­hr­nu­li se do Laser Areny, do­zvě­dě­li se všech­no co bylo třeba ohled­ně bez­peč­nos­ti a vrhli se do boje. Uvnitř to jako peklo tak troš­ku vy­pa­da­lo, šero a di­vo­ko, o to víc se tam čer­tům lí­bi­lo. Mimo la­se­ru si ale mohli za­hrát spous­tu dal­ších her, takže se nikdo ani chví­li ne­nu­dil. To ale zda­le­ka ne­by­lo všech­no. Ve Sla­dov­ně na nás če­ka­la sen­zač­ní in­ter­ak­tiv­ní vý­sta­va Góóól.
Fot­bal je po čer­tech dobrá zá­ba­va a ve Sla­dov­ně nám vy­dr­že­la přes ho­di­nu a půl, což vy­po­ví­dá za vše.
V Písku jsme si uží­va­li až do pozd­ní­ho od­po­led­ne a pak hurá zpát­ky do pekla. Ne, že by se nám mezi smr­tel­ní­ky (tfuj­ta­jxl) ne­lí­bi­lo, ale přeci jen máme ještě spous­tu práce s hle­dá­ním pe­kel­né knihy hříchů. Takže si ještě tro­chu po­hrát, pro­jet se na­pří­klad na lo­dič­kách a potom už do po­ste­lí na­čer­pat pe­kel­né síly na další den.
Peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
7. den (sobota 20. 7.)
Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, lid­ská ver­be­ži.
Do­po­led­ne se všich­ni čer­tí­ci s ver­vou pus­ti­li do dal­ší­ho kola Ďá­bel­ské­ho pě­ti­bo­je. Na­pří­klad oddíl Vla­di­mí­ra Báči, za­slou­ži­lé­ho a zku­še­né­ho čerta, luš­til vzkaz, který při­šel z pe­kel­né kan­ce­lá­ře. Za nej­růz­něj­ší úkoly a služ­by zís­ká­va­li ná­po­vě­dy a když roz­luš­ti­li všech­ny sym­bo­ly, mohli po­u­žít mříž­ku a zís­ka­li zprá­vu. Mys­lím, že o zá­ba­vu měli po­sta­rá­no.
Po po­led­ním klidu si čerti na­kou­pi­li za své mince v Pe­kel­ném bis­tru.
Od­po­led­ne se stala straš­ná věc! Pe­kel­né jed­not­ky vzaly čerty 1. ka­te­go­rie na pro­cház­ku a někde je za­po­mně­li! Co teď? Na­štěs­tí čerti nejsou hlou­pí. Do mapy za­kres­li­li svoji po­lo­hu a po­sla­li pro svůj tým, aby je našel. Ně­kte­rým se da­ři­lo lépe, ně­kte­rým hůř, nicmé­ně na­ko­nec se vrá­ti­li zpát­ky všich­ni.
Nej­rych­lej­ší ze všech ovšem byla pe­kel­ná jed­not­ka Černí hadi a vy­slou­ži­li si tak po­vý­še­ní na Ra­ra­chy. Pro­to­že ale vý­sled­ky byly oprav­du těsné, po­vý­ši­li také Oh­ni­vé stře­ly a Černá četa na Za­čou­ze­ni­ny. Peklo sa­mo­zřej­mě bla­ho­pře­je!
Za­pnu­la se Čer­to­vi­ze, ve které jsme ten­to­krát shléd­li po­hád­ku Krás­ka a zvíře. Lu­ci­fer byl nad­mí­ru spo­ko­je­na zlato se hr­nu­lo prou­dem. Večer potom vy­pu­kl tolik oče­ká­va­ný tur­naj v pře­ha­zo­va­né. Hodně se fan­di­lo a ode­hrá­la se půlka tur­na­je. Míč létal přes síť jako žhavý uhlík a o na­pí­na­vé oka­mži­ky ne­by­la nouze.
Po tak ná­roč­ném dni se ur­či­tě už všich­ni tě­ši­li do po­ste­lí a stej­ně tak i já, takže dobrou noc a zítra zase ble­ble­ble. Belze­blb v.r.
 
8. den (neděle 21. 7.)
Tak co je u vás no­vé­ho, li­dič­ky? (tfuj­ta­jxl) U nás se toho stalo zase oprav­du hodně.
Dneska nám do­po­led­ne Lu­ci­fer ozná­mil, že peklo na tom není fi­nanč­ně úplně dobře a že bychom měli vy­dě­lat ně­ja­ké pe­kel­né zlato. K tomu že nám po­mů­že ten nej­lep­ší pe­kel­ný vy­ná­lez - ka­pi­ta­lis­mus.
Čerti si tedy vy­mys­le­li své vlast­ní firmy a na­chys­ta­li si své pod­ni­ká­ní. Než ale mohli otevřít své pro­vo­zov­ny, mu­se­li si pro­jít ještě úřed­nic­kým peklem a svoje firmy za­re­gis­tro­vat na živ­nos­ten­ském úřadu.
Od­po­led­ne se pak pod­ni­ká­ní roz­je­lo na­pl­no. Vy­dě­lá­va­lo se, ale i uží­va­lo a bylo z čeho vy­bí­rat. Kdo měl zájem, mohl na­vští­vit ma­sáž­ní salón, věštír­nu, stra­ši­del­nou chat­ku, ka­deř­nic­tví a mnoho dal­ší­ho. K tomu si ne­chat ukli­dit v chat­ce a vozit se ta­xí­kem jako pán. Zkrát­ka skvě­lá hra a zá­ba­va pro všech­ny.
Večer jsme se vrá­ti­li k pe­kel­né­mu tur­na­ji v pře­ha­zo­va­né. Ještě před tím se ale za­pnu­la na oka­mžik Čer­to­vi­ze a Vláďa Báča se po­ku­sil po­ra­zit všech­ny čerty ve hře "Šly tři opice do po­rod­ni­ce". Na­ko­nec jich po­ra­zil 35, což si za­slou­ží velký po­tlesk. Náhle se nám ale za­táh­la ob­lo­ha nad hla­vou a z hřiš­tě nás vy­hnal prud­ký déšť. Za ho­di­nu sice bylo po dešti, ale pře­ha­zo­va­nou jsme už mu­se­li od­lo­žit na zítra. Ne­va­dí, aspoň si všich­ni čerti po­řád­ně od­po­či­nou.
Dobrou noc a zítra se tu zase zje­vím s no­vý­mi zprá­va­mi. Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, Belze­blb v.r.
 
9. den (pondělí 22. 7.)
Tak se nám pobyt v pekle pře­houp­nul přes po­lo­vi­nu, ale pro­gra­mu máme ještě spous­tu a práce o to víc.
Nejďá­bel­štěj­ším pod­ni­ka­te­lem ze vče­rej­ší hry se stala pe­kel­ná jed­not­ka Kach­ní ko­py­ta, zís­ka­li pro peklo nej­víc ho­to­vos­ti a pro­to­že ši­kov­nost se cení, všich­ni z této jed­not­ky zís­ka­li od Lu­ci­fe­ra titul Za­čou­ze­ni­na. Peklo bla­ho­pře­je!
Slun­ce na ob­lo­ze za­ča­lo po­řád­ně pálit a ač­ko­li jsme čerti a měli bychom být v ta­ko­vé výhni jako ve svém živlu, přeci jen jsme ještě troš­ku i lidi (tfuj­ta­jxl) a proto jsme se roz­hod­li pro živel jiný - totiž vodu.
Vy­ra­zi­li jsme po obědě na pří­rod­ní kou­pa­liš­tě, za­to­pe­ný bý­va­lý lom v Mač­ko­vě. Kou­pa­liš­tě jsme s vel­kým úspě­chem vy­zkou­še­li už v loňském roce a letos sla­vi­lo u čertů úspěch stej­ně velký. Navíc jsme vy­zkou­še­li, že se k lomu dá dojít pěšky po pří­jem­né trase lesem za ne­ce­lou ho­din­ku. Zkrát­ka teplý letní tá­bo­ro­vý den, jak má být.
Večer se ještě musel do­kon­čit pe­kel­ný tur­naj v pře­ha­zo­va­né, který byl kvůli bouř­ce včera pře­ru­šen a potom při­šel na řadu zlatý hřeb dneška, velká tá­bo­ro­vá show - Peklo má ta­lent.
V ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích se před­ved­la skvě­lá čísla, ně­kte­rá sku­teč­ně dechbe­rou­cí. Ne­chy­bě­li ani vzác­ní hosté pe­kel­né pop­mu­sic, kteří měli zlato nejen v hrdle, ale i po kapsách a roz­hod­ně ani s jed­ním ne­šet­ři­li. Pa­rád­ní večer, který byl pa­rád­ní teč­kou za dal­ším pa­rád­ním dnem v našem pekle.
Dobrou noc a zítra zase tfuj­ta­jxl ahoj.
 
10. den (úterý 23. 7.)
Tfuj­ta­jxl ve­spo­lek, člo­vě­či­no. Další den před námi a už se tře­se­me ne­do­čka­vos­tí, jaký bude.
Do­po­led­ne pě­ti­boj, ten­to­krát pro všech­ny už na­po­sle­dy. Každý oddíl spl­nil všech pět úkolů a Lu­ci­fer může být spo­ko­je­ný. Po­klad­ni­ce se ote­vře­la a pe­kel­né zlato změ­ni­lo ma­ji­te­le.
Léto ude­ři­lo v plné síle a tak jsme se celé od­po­led­ne in­ten­ziv­ně vě­no­va­li vod­ním hrám. Měli jsme jich šest a hlav­ní účel byl jasný - kromě toho vy­hrát kaž­dou z nich, pře­de­vším se po­ba­vit a hlav­ně se osvě­žit a zchla­dit. To vše se po­da­ři­lo a tudíž se na konci od­po­led­ne mohly vy­hlá­sit vý­sled­ky. Nej­ú­spěš­něj­ší byla pe­kel­ná jed­not­ka Kach­ní ko­py­ta (teď už jsou Ra­ra­ši), v těs­ném zá­vě­su Černí hadi (od teď Čer­chman­ti) a pro­to­že se Lu­ci­fer roz­ho­dl oce­nit tři místa, po­vý­ši­li také Ble­ko­to­vi par­ťá­ci (po­vý­ši­li na Za­čou­ze­ni­ny). Peklo všem ví­tězům bla­ho­pře­je.
Po ve­če­ři jsme si za­pnu­li letos na­po­sle­dy Čer­to­vi­zi a ne­cha­li se pře­kva­pit Ble­ko­to­vý­mi par­ťá­ky skvě­le na­stu­do­va­nou po­hád­kou Oš­k­li­vé ká­čát­ko. Po­tlesk na konci před­sta­ve­ní byl oprav­du za­slou­že­ný.
Po dneš­ní Čer­to­vi­zi jsme se všich­ni pře­su­nu­li na louku ne­da­le­ko pekla a tam si za­hrá­li ve­čer­ní hru zva­nou Svíč­ko­va­ná. Čer­tí­ky to moc ba­vi­lo a když se potom utka­li v sou­bo­ji i je­jich čerti 1. ka­te­go­rie, nad­še­ní ne­zna­lo mezí.
To hlav­ní ale mělo te­pr­ve při­jít. Na konci louky, kde jsme hráli, roste totiž za­po­vě­ze­ný stra­ši­del­ný les, kde se dá najít zlato. Zlato, které peklo mo­men­tál­ně nutně po­tře­bu­je. A tak každý čert vešel do lesa, bez ba­ter­ky a sám, po vy­zna­če­né stez­ce se do­stal až ke kotli se zlaťá­ky a jeden při­ne­sl zpět. Všich­ni byli oprav­du sta­teč­ní a jsem si jist, že si to užili. Musím ještě spe­ci­ál­ně po­dě­ko­vat "černé pětce" (Na­tál­ka Tril­čo­vá, Já­chym a Vojta Špe­ci­á­ni, Eva Ju­rin­co­vá a Sára Kup­co­vá) za pomoc téměř do­spě­lác­kou.
Pro ně­kte­ré čerty skon­čil den oprav­du pozdě, těsně před půl­no­cí, a tak se šlo rych­le do po­ste­lí, aby bylo zase dost sil na zítra. Dobrou noc, peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb v.r.
 
11. den (středa 24. 7.)
Tep­lo­ty vy­stou­pa­ly oprav­du k pe­kel­ným hod­no­tám a tak byl pro­gram dneš­ní­ho dne jasný - dokud ještě není vedro k ne­sne­se­ní, všich­ni do lesa a uží­vat si pří­ro­dy a hlav­ně stínu s od­dí­lo­vým ve­dou­cím.
Došlo také na vy­hod­no­ce­ní pe­kel­né­ho tur­na­je v pře­ha­zo­va­né, díky čemuž se z Černé čety rázem staly Ra­ra­ši a z Kach­ních kopyt Čer­chman­ti. Peklo bla­ho­pře­je!
Od­po­led­ne nás če­ka­la spe­ci­a­li­ta. Vý­bě­ro­vá do­vo­le­ná v pekle. Každý si mohl vy­brat ze tří mož­nos­tí - pro­jít se stej­ně jako včera za kou­pá­ním do Mač­ko­va, zajít si do Blat­né na zmrz­li­nu, nebo zů­stat v tá­bo­ře a v klidu od­po­čí­vat. Zájem byl o všech­ny tři va­ri­an­ty a tak se čerti spo­ko­je­ně kou­pa­li, na­ku­po­va­li a od­po­čí­va­li přes­ně podle toho, jak měli dnes chuť.
Po ve­če­ři bylo v plánu Disko Trysko, ale z po­cho­pi­tel­ných dů­vo­dů to na ně­ja­kou vel­kou pe­kel­nou party ne­vy­pa­da­lo. Na­ko­nec se tedy všich­ni v klidu po­sa­di­li a tábor se na chvil­ku pro­mě­nil v ne­fal­šo­va­né letní kino. Uká­za­lo se to jako dobrá volba a po filmu šli všich­ni spo­ko­je­ně do po­ste­lí. Snad se bude spát dobře, ač­ko­li i noční tep­lo­ty jsou cel­kem vy­so­ké.
Zítra nás čeká ce­lo­den­ní výlet do Stra­ko­nic, tak ať jsme na to fit. Dobrou noc, tfuj­ta­jxl ve­spo­lek. Belze­blb v.r.
 
12. den (čtvrtek 25. 7.)
Dnešek byl oprav­du žhavý jako peklo. Pů­vod­ně jsme měli vy­ra­zit na Otavu pro­jet se na raf­tech, ale stej­ně jako další řeky i Otavu po­stih­lo sucho a o sjízd­nos­ti ne­moh­la být ani řeč.
Než abychom tedy krá­če­li po dně Otavy, Lu­ci­fer změ­nil plány a vy­je­li jsme au­to­bu­sem do Stra­ko­nic na celý den do Aqua­par­ku.
Večer se za­pnu­la Čer­to­vi­ze se zvlášt­ním pro­gra­mem. Čerti 1. ka­te­go­rie si pro své svě­řen­ce při­pra­vi­li po­hád­ku Čert a Báča a fre­ne­tic­ký po­tlesk na závěr ne­bral konce. Zvláš­tě čer­to­va ba­bič­ka v roli Pa­ní Bá­čo­vé do­slo­va brala dech.
Co by to bylo za peklo, kdyby v něm ne­plá­po­lal oheň? A tak si čerti jeden za­pá­li­li, aby si na něm opek­li buř­tí­ky a mar­shmallow­ny. Po této vy­dat­né druhé ve­če­ři se šlo do hajan, vždyť to byl oprav­du ná­roč­ný den. Ně­kte­ré ovšem če­ka­lo ještě jedno malé dob­ro­druž­ství. Vzhle­dem k oprav­du teplé noci totiž no­co­va­li ti star­ší čerti pod ši­rá­kem.
 
13. den (pátek 26. 7.)
Hajdu­la, pajdu­la, po­sled­ní den! Dnes to bude oprav­du na­pí­na­vé, to vám můžu slí­bit, smr­tel­ní­ci (tfuj­ta­jxl).
Do­po­led­ne se ale pře­de­vším ba­li­lo, pro­to­že co můžeš stih­nout dnes, ne­od­klá­dej na zí­t­řek. Navíc se ur­či­tě už všich­ni po­řád­ně na vás těší a notně se jim stýská a ba­le­ní je vlast­ně ta­ko­vý první krok domů.
Nejdřív je ale nutné do­hrát ce­lo­tá­bo­ro­vou hru a ko­neč­ně zís­kat strán­ky knihy hříchů. Knihu hříchů ale může do­stat jen čert první ka­te­go­rie a této hod­nos­ti ještě nikdo z pe­kel­ných jed­no­tek ne­do­sá­hl. Na­štěs­tí ale mají čerti kouz­la, jak vyšší hod­nost zís­kat. Ta­ko­vé kouz­lo ale není jed­no­du­ché a čerti se ho musí nej­pr­ve dů­klad­ně na­u­čit. Po­stup­ně se jim to ale da­ři­lo na vý­bor­nou a na­ko­nec se čerty první ka­te­go­rie stali všich­ni. Teď jen zís­kat knihu hříchů a zjis­tit, kdo že je to vlast­ně ten nej­vět­ší hříš­ník ze všech.
Lu­ci­fer si všech­ny svo­lal po ve­če­ři a roz­pe­če­til obál­ky. Za svoji jed­not­ku nese zod­po­věd­nost je­jich ve­dou­cí čert a tak si nesl i zod­po­věd­nost za pří­pad­nou chybu, kte­rou jed­not­ka v této hře udě­la­la. Tres­tem bylo sjet po klouzač­ce do věč­né­ho za­tra­ce­ní. Tento smut­ný osud čekal hned tři čerty - Janu Čer­níč­ko­vou (za ni jsem to ze zdra­vot­ních dů­vo­dů pře­vzal já, Belze­blb), Petra Ko­nop­ku a Ka­čen­ku Ko­vá­čo­vou. Upřím­ně je li­tu­je­me.
Konečné pořadí dopadlo takto:
 • 1. místo: Černí hadi
 • 2. místo: Smradlaví ocásci
 • 3. místo: Blekotovi parťáci
 • 4. místo: Kachní kopyta
 • 5. místo: Černá četa
 • 6. místo: Ohnivé střely
Peklo blahopřeje!
A po vy­hlá­še­ní za­slou­že­né od­mě­ny. No a potom už jen Disco Tris­co na roz­lou­če­nou a spát. Zítra se jede domů! Dobrou noc a ahoj, ble­ble­ble, peklu zdar, nebi zmar, na­zdar! Belze­blb (pro vás už přá­tel­sky Belze­bl­be­ček) v.r.